පිරිවෙන් සංවර්ධන අරමුදල

මූල්‍ය ආධාර

හිපන්කන්ද ගා/ විද්‍යා සමාධි මහ පිරිවෙන සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු උදෙසා.

සිවුරු පන්සියයක මහා කසාවත් පුජාව

මූල්‍ය ආධාර රු. 3500

මෙම උතුම් පුජාව සඳහා චීවරයක් බාර ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබටත්…
වැඩිවිස්තර සඳහා 07700 400 85 හෝ 071 840 6590 / 077 9434 650

පිරිවෙන් සිසුනට පාසල් උපකරණ

ද්‍රව්‍යමය ආධාර

හිපන්කන්ද ගා/ විද්‍යා සමාධි මහ පිරිවෙන ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් සඳහා පාසල් උපකරණ